TEST
預約專線: 0934-020-265 地址: 桃園縣平鎮市廣泰路295號 Email: YCT0934020265@gmail.com Skype: YCT0934020265

目前分類:《子午流注針經》﹝金‧何若愚撰﹞ (43)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 針經井滎歌訣-足少陰腎之經:

癸日:戊與癸合,腎引血行,

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   針經井滎歌訣-手厥陰心主包絡之經:

心主與三焦為表裏

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-手少陽三焦之經:

三焦與包絡合為表裏

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-足太陽膀胱之經:

壬日:

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-手太陰肺之經:

辛日:

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-手陽明大腸之經:

庚日:庚與乙合,大腸引氣行。

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-足太陰脾之經:

己日:甲與己合,脾引血行。

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-足陽明胃之經:

戊日:戊與癸合,胃引氣行,

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-手少陰心之經:

丁日:丁與壬合,心引血行。

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-手太陽小腸之經:

丙日:丙與辛合,小腸引氣行。

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-足厥陰肝之經:

乙日:乙與庚合;肝引血行。

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 針經井滎歌訣-足少陽膽之經:

陽干注腑;陰干注臟。

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 五子元建日時歌:

 甲己之日丙作首,乙庚之辰戊為頭,丙辛便從庚上起,

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 井滎所屬-足厥陰肝經﹝LR﹞五穴:

一、大敦﹝LR01﹞:(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 井滎所屬-足少陽膽經﹝GB﹞六穴:

一、竅陰﹝GB44﹞:(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   井滎所屬-手少陽三焦﹝SJ﹞六穴:

一、關衝﹝SJ01﹞:(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 井滎所屬-手厥陰心包絡﹝PC﹞五穴:

一、中衝﹝PC09﹞:(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 井滎所屬-足少陰腎經﹝KI﹞五穴:

一、湧泉﹝KI01﹞:(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 井滎所屬-足太陽膀胱經﹝BL﹞六穴:

一、至陰﹝BL67﹞(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 井滎所屬-手太陽小腸經﹝SI﹞六穴:

一、少澤﹝SI01﹞:(井穴﹝Jing-Well_point﹞)

經筋代名詞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 23